İsrail’e çelik satıyor akaryakıt alıyoruz


Tür­ki­ye ile İs­ra­il ara­sın­da­ki po­li­tik ge­ri­lim, son yıl­lar­da sü­rek­li ar­tı­yor. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, İs­ra­il Cum­hur­baş­ka­nı Şi­mon Pe­re­s’­e Da­vo­s’­ta 29 Ocak 2009’da yi­ne Gaz­ze olay­la­rı ne­de­niy­le ‘O­ne mi­nu­te­” de­me­siy­le ye­ni bir ev­re­ye gi­ren, 31 Ma­yıs 2010’da bu ül­ke­nin Ma­vi Mar­ma­ra ge­mi­si­ne sal­dı­rı­sıy­la zir­ve ya­pan ge­ri­lim, bu gün­ler­de Gaz­ze­’de­ki son kat­li­am ne­de­niy­le tır­ma­nı­yor.

Ti­ca­ret­te ar­tış sür­dü

Bu ge­ri­lim, o gün de bu­gün de eko­no­mi ve ti­ca­ret ala­nın­da da önem­li bir tar­tış­ma ko­nu­su. Boy­kot ve an­laş­ma­la­rın ip­ta­li­ne yö­ne­lik çağ­rı­lar sık sık dil­len­di­ri­li­yor. An­cak son 5 yıl­lık ve­ri­le­re ba­kın­ca ti­ca­re­tin bu tar­tış­ma­lar­dan ba­ğım­sız ha­re­ket et­ti­ği gö­rü­lü­yor.

2013’te ih­ra­cat yüz­de 13,7 ar­tış­la 2,7 mil­yar do­lar, it­ha­lat yüz­de 41,4 ar­tı­şla 2,4 mil­yar do­lar ol­du. Yı­lın ilk 6 ayın­da ih­ra­cat yüz­de 24,9 ar­tış­la 1,6 mil­yar do­la­ra, it­ha­lat yüz­de 30,9 ar­tış­la 1,5 mil­yar do­la­ra ulaş­tı.

En çok de­mir çe­lik

TÜ­İK’in ve­ri­le­ri­ne gö­re ti­ca­re­tin de­tay­la­rı ise da­ha dik­kat çe­ki­ci so­nuç­lar or­ta­ya ko­yu­yor. İş­te 2013 yı­lın­da ti­ca­ret­ten ba­zı ör­nek­ler:

*İh­ra­ca­tın en bü­yük ka­le­mi­ni 490 mil­yon do­lar­la de­mir çe­lik oluş­tu­ru­yor.

*Di­ğer bü­yük ka­lem­ler ara­sın­da 368 mil­yon do­lar­la mo­tor­lu ka­ra ta­şıt­la­rı, 154 mil­yon do­lar­la gi­yim eş­ya­sı, 140 mil­yon do­lar­la elek­trik, elek­tro­nik kab­lo­su, 108 mil­yon do­lar­la plas­tik, 106 mil­yon do­lar­la ev ale­ti var.

Plastik ve kimya önemli

*İh­ra­cat için­de dik­kat çe­ken mal­lar ara­sın­da 1,8 mil­yon do­lar­lık as­ke­ri sa­vaş araç­la­rı, 58 mil­yon do­lar­lık mü­cev­he­rat, 39 mil­yon do­lar­lık tü­tün de bu­lu­nu­yor.

*Ya­pı­lan it­ha­la­tın ilk sı­ra­sın­da ise 1,3 mil­yar do­lar­lık ra­fi­ne edil­miş pet­rol ürü­nü bu­lu­nu­yor.

*Bu­nu 256 mil­yon do­lar­la kim­ya, 199 mil­yon do­lar­la plas­tik ve kau­çuk iz­li­yor. 14 milyon dolarlık to­hum al­dık

*To­hum it­ha­la­tı kap­sa­mın­da da, 14,3 mil­yon do­lar­lık seb­ze, ka­vun-kar­puz to­hum­la­rı dik­kat çe­ki­yor.

*Ay­rı­ca 2,2 mil­yon do­lar­lık ör­gü ve tığ işi ku­maş, 10 mil­yon do­lar­lık ile­ti­şim do­na­nı­mı, 17 mil­yon do­lar­lık tıb­bi ve diş­çi­li­ğe ait araç ge­reç de it­hal et­tik.

*İt­ha­lat için­de ör­ne­ğin 6,6 mil­yon do­lar­lık si­lah ve mü­him­mat da var.

Filistin’le ticaret çok sınırlı kaldı

İsrail’in kuşatması altında olan Filistin’le ticaret ise çok sınırlı düzeylerde. TÜİK verilerine göre Türkiye geçen yıl Filistin’e 75,5 milyon dolarlık mal sattı. Bu 2012’ye göre yüzde 20,4 artışı ifade ediyor. İthalat ise yüzde 144,5’lik artışla 1,1 milyon dolarda kaldı.

2009 yılında ise ihracat 29,5 milyon dolar, ithalat 274 bin dolardı. Yine, bu yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 29,5 artışla 41,4 milyon dolar, ithalat yüzde 210 artışla 381 bin dolar oldu.

Reklamlar
Bu yazı Dünya Ülkelerinden Haberler içinde yayınlandı ve , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s